CX-RAY ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK

 1. A SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSA ÉS IGÉNYBEVÉTELE
 1. Szolgáltató

A jelen Általános Szerződési és Szolgáltatási Feltételek (a továbbiakban: “ÁSZF”) dokumentum szabályozza a Magyarországon bejegyzett CX-Ray Kft. (továbbiakban: “CX-Ray”) (székhely: Budapest, 1095, Gát utca 21.;  cégjegyzékszám vezetve a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága által: 01-09-994631; adószám: 24186889-2-43; képviseli: Hári Péter ügyvezető) által a www.cx-ray.com elérésű, és a CX-Ray-hez tartozó további oldalakon és felületeken kínált szolgáltatások (továbbiakban: “Szolgáltatások” vagy “Szolgáltatás”), különösen online felmérések és kérdőívek használatát (továbbiakban: “CX-Ray Felmérések”) és esetenként azok tárolását.

A Szolgáltató részére tárhelyet biztosító szolgáltató adatai:

név: Amazon Web Services EMEA SARL (AWS Europe), Inc.

székhely/telephely: 38 Avenue John F. Kennedy L-1855 Luxembourg

elérhetőség: +352 26 73 30 00

 1. Ügyfél és felhasználó

A Szolgáltató a Szolgáltatások körében interneten elérhető HR technológiai felmérések és kérdőívek használatát biztosítja nem természetes személy ügyfelei (a továbbiakban: „Ügyfél”; Ügyfél és Szolgáltató a továbbiakban: „Felek”) részére. A Szolgáltatás felhasználói (a továbbiakban: „Felhasználó”) azok a természetes személyek, akik az Ügyfél nevében jogosultak eljárni. Az Ügyfél felel a Szolgáltatás használata során a nevében eljáró személyek, a Felhasználók magatartásáért. Az Ügyfél és a Felhasználó elnevezés a jelen ÁSZF szövegében megfelelnek egymásnak.

 1. A Szolgáltatás igénybevételének feltétele a jelen ÁSZF elfogadása. A Szolgáltatás használatának megkezdésével a Felhasználó elfogadja a jelen ÁSZF-et, azt elolvasta és megértette. 
 2. A Szolgáltatás igénybevételének egyes kérdéseire, többek között a Felek közötti szerződés megkötésére, időtartamára és megszűnésére a különös feltételek vonatkozhatnak (a továbbiakban: “Különös Feltételek”).
 3. A Felhasználó köteles a Szolgáltatásokat és a bennük foglalt információkat a jelen ÁSZF-nek, a Különös Feltételeknek és a jogszabályoknak megfelelően használni. A Felhasználó az eljárása során a jogszabályokat köteles betartani, így különösen nem sértheti a Szolgáltató jó hírnevét és köteles tisztességes üzleti magatartást tanúsítani.
 4. A jelen ÁSZF-et a CX-Ray jogosult bármikor egyoldalúan megváltoztatni. Ilyen esetben a CX-Ray előzetesen írásban értesíti a változásról a Felhasználót. A Szolgáltatásnak a Felhasználó általi további használata a módosítás elfogadásának minősül.
 5. REGISZTRÁCIÓ ÉS FELHASZNÁLÓI FIÓK
  1. Regisztráció és elektronikus aláírás használata 
   1. A Szolgálatatások teljes köréhez való hozzáféréshez a Felhasználónak felhasználói fiókot (továbbiakban: “Felhasználói Fiók”) kell létrehoznia, a következő adatok (továbbiakban: “Regisztrációs Adatok”) megadásával: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám, bejelentkezéshez szükséges jelszó, cég neve, cég iparága, cég címe, cég adószáma.

A Felhasználó a Regisztrációs Adatok valódiságáért teljes körű felelősséget vállal, és tudomásul veszi, hogy CX-Ray a Szolgáltatást ezen adatok ismeretében nyújtja. A regisztrációs űrlap kitöltésével a Felhasználó köteles elfogadni az Adatkezelési Tájékoztatót és az esetlegesen kapcsolódó Különös Feltételeket.

 1. A Felhasználónak létre kell hoznia egy felhasználónevet és jelszót annak érdekében, hogy a Szolgáltatásokhoz teljeskörűen hozzáférhessen. Amikor a Felhasználó a CX-Ray-jel vagy más további Felhasználókkal kerül kapcsolatba, a felhasználónév és a jelszó a Felhasználó egyedi azonosítójaként (a továbbiakban: “Elektronikus Aláírás”) funkcionál. 
 2. Minden Felhasználó Elektronikus Aláírása egyedi és nem adható tovább. Az adatok hibás vagy hiányos megadásából, a megadott adatokban bekövetkezett változások haladéktalan bejelentésének elmaradásából eredő, a Felhasználót ért károkért a CX-Ray nem vonható felelősségre, továbbá követelheti a Felhasználótól az ebből eredő kárának megtérítését. 
 3. A Felhasználó felel a jelszó titokban tartásáért, és köteles gondoskodni arról, hogy harmadik személyek ne használhassák a Szolgáltatást. Az ilyen használatért a Felhasználót terheli a felelősség. 
 4. Minden esetben a Felhasználó felel a Szolgáltatások megfelelő használatáért és az Elektronikus Aláírás biztonságáért, illetve a jelen ÁSZF és a Különös Feltételek betartásáért.
 1. Felhasználói Fiók létrehozása
  1. A Felhasználói Fiók létrehozásával a Felhasználó kijelenti, hogy: (i) valós, pontos, aktuális és teljes információt szolgáltat magáról a Szolgáltatáshoz tartozó regisztrációs űrlap kitöltése során, továbbá (ii) a Regisztrációs Adatokkal kapcsolatos változásokat azonnal frissíti, folyamatosan fenntartja azok pontosságát, aktualitását és teljességét, valamint (iii) szükség esetén érvényes fizetési módot ad meg a Szolgáltatások díjának rendezéséhez és (iv) egyedül azt a Felhasználói Fiókot használja a Szolgáltatásokhoz való hozzáférés során, melyet ő hozott lére, (v) nem ad hozzáférést harmadik félnek a Felhasználói Fiók használatához, és (vi) nem használja más személyek nevét azzal a céllal, hogy más személynek tűnjön, és nem használja más nevét oly módon, hogy az a Felhasználói Fiók hitelességét kétségbe vonja. A nem megfelelő adatok megadásából származó valamennyi kárt a Felhasználó viseli.
  2. Abban az esetben, ha a Felhasználó valótlan, pontatlan, nem aktuális vagy hiányos információt szolgáltat magáról, vagy a CX-Ray megalapozottan feltételezi, hogy a megadott információk nem valósak, pontatlanok, nem aktuálisak vagy hiányosak, a CX-Ray felfüggesztheti vagy megtagadhatja a Felhasználó hozzáférését a Felhasználói Fiókjához és megtagadhatja a Szolgáltatások későbbi használatát is. Minden Regisztrációs Adat a CX-Ray Adatkezelési Tájékoztatójában foglaltak szerint kerül tárolásra vagy használatra. 
  3. A Felhasználó hozzájárul, hogy a Szolgáltatásokkal végzett tevékenységét a CX-Ray felhasználja a Felhasználói tartalmak megjelenítésének és elérhetőségének optimalizálására. 
 2. Felhasználói Fiók birtoklásának kérdése

Abban az esetben, ha két vagy több Felhasználó között vitás a Felhasználói Fiók birtokosának személye, a CX-Ray a legjobb tudása szerint igyekszik rendezni a felmerülő kérdést és dönt a vitás helyzetben. Ennek eredménytelensége esetén a Felhasználó jogosult a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testülethez, vagy bírósághoz fordulni.

 1. A Felhasználó Válaszadók felé vállalt kötelezettségei
  1. A CX-Ray Felméréseket a Felhasználó online hozza létre és irányítja a Felmérések lefutását. A válaszadók azok a személyek, akik az említett CX-Ray Felmérés kérdéseit megválaszolják (a továbbiakban: “Válaszadók”). A Felhasználó felel (1) a Válaszadók tájékoztatásáért a jelen ÁSZF-ben és az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakról a személyes adatok és válaszok használatát illetően, és (2) a jelen ÁSZF-nek és az Adatkezelési Tájékoztatónak a Válaszadók általi elfogadásáért.
 2. A Felhasználói Fiók megszűnése 
  1. A Felhasználó bármikor megszüntetheti a Felhasználói Fiókját, a „fiók megszüntetése” opció használatával. Amennyiben a Felhasználói Fiók megszüntetésre kerül, a Felhasználó továbbra is hozzáférhet a Szolgáltatás bizonyos részeihez, de azon funkciókhoz és tartalmakhoz megszűnik a hozzáférése, melyeket csak Felhasználói Fiókkal rendelkezők használhatnak.
  2. Amennyiben a Felhasználói Fiók használata során visszaélés gyanúja merül fel, a Felhasználói Fiókot a CX-Ray értesítés nélkül megszüntetheti, korlátozhatja vagy megszüntethet bizonyos Szolgáltatásokhoz és tartalmakhoz való hozzáférést. A CX-Ray-t ezekben az esetekben semmilyen felelősség nem terheli. Amennyiben a Felhasználói Fiók megszüntetésre kerül, a Szolgáltatásokért való fizetési kötelezettség is megszűnik.
 3. DÍJAK ÉS FIZETÉS
  1. A Szolgáltatás Díja 
   1. A CX-Ray díjat számíthat fel a Szolgáltatásokért vagy a teljes Szolgáltatásért. A díjak megfizetését a Felhasználó a Különös Feltételekben leírtak szerint köteles megfizetni, az általa választott Szolgáltatás szerint.
   2. Az igénybe vehető Szolgáltatások körét és az azokra vonatkozó díjszabást a Különös Feltételek tartalmazzák.

A CX-Ray előzetes értesítés alapján bármikor jogosult a díjszabás módosítására vagy új díjak bevezetésére (pl.: a Weboldalon és/vagy emailben történő tájékoztatás alapján). 

 1. Amennyiben a Felhasználó a változások életbe lépése után tovább használja a Szolgáltatásokat, az új díjazás elfogadottnak tekintendő. A díjak nem visszatérítendők, kivéve a jelen ÁSZF és a Különös Feltételek szerint meghatározott vagy jogilag indokolt esetben.
 2. Fizetési kötelezettség elmulasztása
  1. Fizetési késedelem esetén a fizetési határidő lejártát követően a CX-Ray a Szolgáltatás bizonyos részeihez való hozzáférést korlátozhatja, felfüggesztheti vagy megszüntetheti, amely a Szolgáltatással kapcsolatos adatok, tartalmak elvesztéséhez vezethet. Ebben az esetben a CX-Ray-t semmilyen felelősség nem terheli.
 1. SZOLGÁLTATÁSHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS KORLÁTOZÁSA ÉS MEGSZÜNTETÉSE
  1. A CX-Ray fenntartja, hogy saját belátása szerint bármilyen Felhasználói tartalmat eltávolítson a Szolgáltatásokból.
  2. A CX-Ray jogosult saját belátása szerint korlátozni, felfüggeszteni vagy megszüntetni a Szolgáltatásokat és a Felhasználói Fiókokat, vagy megtagadni a Szolgáltatásokhoz vagy Felhasználói tartalomhoz való hozzáférést, illetve jogi és technikai lépésekkel tenni a Felhasználó ellen, ha úgy ítéli meg, hogy a Felhasználó a CX-Ray ÁSZF-jével, Különös Feltételeivel vagy a jogszabályokkal ellentétes tevékenységet végez.
  3. A CX-Ray azonnali hatállyal megszüntetheti a Szolgáltatáshoz való hozzáférést, ha: a) a Felhasználó a jelen ÁSZF vagy a Különös Feltételek rendelkezéseit súlyosan megszegi; b) a Felhasználó a jelen ÁSZF vagy a Különös Feltételek rendelkezéseit megszegi, amelyek nem minősülnek súlyos szerződésszegésnek, és azt a CX-Ray erre vonatkozó felhívásától számított 3 (három) napon belül sem orvosolja; c) a Felhasználó akadályozza vagy veszélyezteti CX-Ray szoftverének rendeltetésszerű működését, így különösen, ha a Felhasználó eszközéről vagy eszköze irányában támadás valósul meg, és e jogsértő helyzetet a jogkövetkezményekre figyelmeztető értesítéstől számított 3 (három) napon belül sem szünteti meg; d) a Felhasználó bármilyen jogsértő tartalmat juttat CX-Ray szoftverébe e) a Felhasználó a Szolgáltatást törvénybe ütköző módon vagy célokra használja, vagy bármilyen jogellenes magatartást tanúsít; f) a CX-Ray rendelkezésére álló adatok, információk alapján valószínűsíthető, hogy a Felhasználó a Szolgáltatás igénybevétele céljából a CX-Ray-t lényeges körülmény – így különösen a személyes/cégadatok – vonatkozásában megtévesztette.
 2. FELHASZNÁLÓI TARTALMAK
  1. A Felhasználó elfogadja, hogy a Szolgáltatások megjeleníthetnek mások által nyújtott tartalmakat, amelyek nem a CX-Ray tulajdonában vannak. Az ilyen tartalomért kizárólag az adott tartalmat elérhetővé tévő személy felel. A Felhasználó felel az általa vagy nevében rögzített tartalomért, és köteles a megfelelő engedélyek és hozzájárulásokat beszerezni, amik a tartalom jogos használatához szükséges. A CX-Ray nem vállal semmilyen felelősséget a Felhasználó által vagy nevében rögzített és felhasznált tartalommal kapcsolatban, beleértve a tartalom nyilvános megosztását. 
  2. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy jogellenes tartalom bejelentése vagy hatósági, bírósági rendelkezés alapján a CX-Ray köteles a Felhasználói tartalmak felülvizsgálatára, a hozzáférés megakadályozására, a tartalom törlésére vagy azok megjelenítésének megtagadására. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a CX-Ray nem köteles a Felhasználói tartalmat nyomon követni vagy ellenőrizni.
 3. KÜLSŐ LINKEK ÉS WEBHELYEK 
  1. Minden olyan harmadik félnek, aki szeretné összekötni weboldalát a CX-Ray Weboldalával előzetesen írásbeli engedélyért kell fordulnia a CX-Rayhez. A CX-Ray nem vállalja a felelősséget harmadik fél oldalára vagy platformjára vezető hivatkozásokért vagy azok tartalmáért. 
 4. ADATVÉDELMI IRÁNYELVEK
  1. Minden olyan alkalommal, amikor a Felhasználó vagy a Válaszadók személyes adataikat osztják meg a CX-Ray-jel, az adatok kezelésére az Adatkezelési Tájékoztató irányadó, melyet a Felhasználó és a Válaszadók kötelesek előzetesen elfogadni. 
 5. SZELLEMI TULAJDON 
  1. A Felhasználó a Szolgáltatás működéséhez szükséges, a CX-Ray által nyújtott szoftvert, know-how-t és egyéb szellemi termékeket a Szolgáltatás igénybevételén kívül nem használhatja más célra. A Felhasználó köteles a CX-Ray-t kártalanítani minden olyan kárért, költségért és igényért, amely ezen rendelkezés megsértéséből származik. 
  2. CX-Ray kizárólagos tulajdonába tartozik az általa által kifejlesztett vagy alkalmazott valamennyi szoftver, szoftvermegoldás, technológia, technikai információ, felfedezés, ötlet, elmélet, fejlesztés, dizájn, eredeti szerzői mű, folyamat, algoritmus, találmány, know-how, szabadalom, eljárás és egyéb információ, azok módosításai és továbbfejlesztései, valamennyi dokumentáció, bevezetési módszertan, -ütemterv, jegyzőkönyv, folyamatábra, marketinganyag, jegyzet, vázlat és egyéb információ, továbbá a CX-Ray üzleti titkai, és minden egyéb, értéket képviselő, bizalmas és titkos információi. 
  3. A Felhasználó használati jogon kívüli más jogot vagy jogcímet nem szerez a Szolgáltató szellemi tulajdonára nézve. A Felhasználó a szoftver forráskódjainak felhasználására nem szerez jogosultságot. 
  4. A Felhasználó a CX-Ray szellemi tulajdonát: a) nem adhatja bérbe vagy kölcsönbe, nem terhelheti meg, zálogosíthatja el, és nem forgalmazhatja; b) nem adhatja azt át harmadik félnek, és nem biztosíthat hozzáférést harmadik fél részére; c) nem változtathatja azt meg, és nem járulhat hozzá annak megváltoztatásához; d) nem készíthet róla másolatot, és nem járulhat hozzá másolat készítéséhez vagy annak forgalmazásához; e) nem tanúsíthat olyan magatartást, amely veszélyezteti a CX-Ray szellemi tulajdonra vonatkozó tulajdonjogát; f) CX-Ray szellemi tulajdonát nem fordíthatja vagy fejtheti vissza, szedheti elemeire, és egyébként sem próbálhatja annak forráskódját megszerezni; továbbá g) nem távolíthatja el, módosíthatja vagy írhatja felül CX-Ray szellemi tulajdonán feltüntetett vagy annak használata során feltűnő copyrightot, védjegyet vagy egyéb, szellemi tulajdonra utaló megjelölést.
 6. FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA
  1. Az Ügyfél a Szolgáltatás igénybevételével elismeri, hogy a Szolgáltatás egy részének a Weboldalon történő ingyenes kipróbálási lehetőségére is tekintettel meggyőződött arról, hogy a Szolgáltatás az általa elérni kívánt céloknak megfelel. A Szolgáltatás a “rendelkezésre bocsátottak szerint” kerül elfogadásra a Felhasználó részéről.
  2. A CX-Ray nem vállal felelősséget azért, hogy a Szolgáltatások bármilyen speciális igényt ki tudnak elégíteni. A Szolgáltatások használatából eredő kockázatokért, az abban foglaltak felhasználásáért és alkalmazásáért egyedül a Felhasználó vállalja a felelősséget.
  3. A CX-Ray nem felel, többek között, a Szolgáltatásnak az alábbi okokból bekövetkező hibájáért: a) a Szolgáltatás igénybevételéhez a Felhasználó által felhasznált eszközök működési hibája, alkalmatlansága miatt; b) a Szolgáltatás helytelen, nem szakszerű vagy nem rendeltetésszerű használata miatt; c) az ÁSZF-ben vagy a Különös Feltételekben foglalt kötelezettségek vagy jogszabályi előírások Felhasználó általi megszegése miatt; d) vis maior események miatt e) a Szolgáltatás megszakadása vagy hibája más szolgáltató által nyújtott helyi hozzáférés vagy kapcsolódás megszakadásából ered.
  4. A CX-Ray a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító károkozásért való felelősség kivételével minden felelősséget kizár.
 7. PANASZ BEJELENTÉSE
  1. A Szolgáltatással kapcsolatos hibabejelentés és egyéb panasz CX-Ray felé az alábbi elérhetőségen tehető: hello@cx-ray.com.
  2. A késedelmes hibabejelentésből és a hibabejelentés elmaradásából, elégtelenségéből eredő károkért a felelősség a Felhasználót terheli.
 8. ALKALMAZANDÓ JOG ÉS JOGHATÓSÁG
  1. A jelen ÁSZF értelmezésében, továbbá az abban nem szabályozott kérdésekben a magyar jog szabályai az irányadóak.
  2. A CX-Ray és a Felhasználók közötti jogviták eldöntésére a Felek kikötik a CX-Ray székhelye szerinti bíróság illetékességét. 

 

RÉSZVÉTELI JEGYEK ÉRTÉKESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ RÉSZ

 

 1. BELÉPŐJEGY-VÁSÁRLÁS MENETE

  A Szolgáltató által szervezett online éf offline Rendezvényekre történő jegyvásárlásra a Szolgáltató által üzemeltetett, www.cx-ray.com weboldalon keresztül, két módon van lehetőség: kártyás fizetéssel a SimplePay rendszerén keresztül és banki átutalással a webshopon keresztül.

  Kártyás fizetés esetén a Felhasználónak a „Kártyás fizetés” opciót választva ki kell töltenie egy űrlapot az alábbi adatok megadásával: név, email-cím, telefonszám, cégnév, pozíció, cégméret, adószám számlázási cím. Ezután a Felhasználó átirányításra kerül a SimplePay fizetési felületére.
  Banki átutalás esetén a Felhasználónak a “Kosárba teszem” gombra kattintva ki kell töltenie egy űrlapot az alábbi adatok megadásával: név, email-cím, telefonszám, cégnév, pozíció, cégméret, adószám számlázási cím. Az űrlap beérkezik a Szolgáltatóhoz, ami alapján a Szolgáltató kiállítja a díjbekérőt a Felhasználó részére, és elküldi a megadott email-címre.

  A hozzáférési adatok titokban tartásáért a Felhasználó felelős – lásd az adatvédelmi tájékoztatót. A Felhasználó felelős az adatai frissítéséért.

 2. ADATTOVÁBBÍTÁS

  Felhasználó tudomásul veszi, hogy a CX-Ray Kft. (székhely: Budapest, 1095, Gát utca 21.;  cégjegyzékszám vezetve a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága által: 01-09-994631; adószám: 24186889-2-43; képviseli: Hári Péter ügyvezető) adatkezelő által a www.cx-ray.com felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az
  adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, email cím, számlázási cím, telefonszám.

  Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

 3. BELÉPŐJEGYRE ÉS A RENDEZVÉNYEKEN VALÓ RÉSZVÉTELRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

  Felhasználó vagy a belépőjegy birtokosa – amennyiben személye eltér a Felhasználótól – a belépőjegy birtoklásával jogosulttá válik a belépőjegy szerinti Rendezvényen való részvételre, amennyiben jogszerűen van a birtokában a belépőjegy.

  Felhasználó vagy a belépőjegy birtokosa – amennyiben személye a Felhasználótól eltér – kizárólag érvényes belépőjeggyel jogosult a Rendezvényen részt venni.

  A Szolgáltató által meghirdetett Rendezvény időpontjának elmulasztása, a Rendezvény befejezésénél korábbi időpontban történő Rendezvény elhagyása Felhasználót vagy a belépőjegy birtokosát – amennyiben személye a Felhasználótól eltér – a belépőjegy visszatérítésének követelésére nem jogosítja fel.

  A Szolgáltató jogosult a Rendezvények időpontját maximum a Rendezvény előtt 15 napig megváltoztatni. Ez esetben a Szolgáltató köteles erről írásban értesíteni a Felhasználót.

  Amennyiben a Szolgáltató vis major miatt a Rendezvényt az eredeti időpontban nem tudja megtartani, esőnapot tart. Az esőnap életbe léptéről a Szolgáltató a Rendezvény előtt min. 2 munkanappal a honlapján nyújt tájékoztatást. Amennyiben a Rendezvény vis major eset miatt elmarad, a megvásárolt belépőjegy automatikusan érvényes lesz a soron következő, azonos elnevezésű és jegyárú Rendezvény látogatására. Amennyiben a Felhasználó nem kíván élni ezzel a lehetőséggel, írásban szükséges jeleznie a hello@cx-ray.com címen a soron következő Rendezvény előtt min. 15 munkanappal.

  A belépőjegyek nem nevesítettek, de a Felhasználó adatai a weboldal űrlapjain megadott adatok alapján összekapcsolásra kerülnek a vásárolt belépőjegy adataival.

  Szolgáltató indokolt esetben Felhasználó megrendelését visszautasíthatja.

  A Szolgáltató a Felhasználó által megadott adatoknak megfelelően felel a teljesítésért.

  Offline rendezvények esetén a belépőjegy egyszeri belépésre jogosítja annak birtokosát, továbbá egy belépőjegy csak egyszer használható fel. A kitétel online események esetében annyiban változik, hogy a rendezvény időtartama alatt bármikor jogosult a Felhasználó a belépőjeggyel csatlakozni.

  Offline rendezvények esetén a Szolgáltató nem köteles a belépőjegyek nyomtatására, az elveszett, megrongálódott vagy megsemmisült belépőjegyek pótlására.

  Kétség esetén Szolgáltató a Rendezvényre történő beléptetés során jogosult a belépőjegy birtokosától a belépőjegy megszerzésének, illetve megvásárlásának jogszerűségét alátámasztó igazolást kérni.

  A Rendezvényt mindenki saját felelősségére látogathatja.

  A Rendezvényen való részvétel feltételeit és szabályait a Rendezvénynek otthont adó helyszín mindenkor hatályos házirendje tartalmazza, amely házirendet a Felhasználó jelen ÁSZF elfogadásával magára nézve kötelezőnek fogad el. A helyszínek házirendjei a helyszínek saját weboldalain érhetőek el.

 4. ADATBEVITELI HIBÁK JAVÍTÁSA

  Felhasználónak az adatbeviteli hibák javítására a megrendelés véglegesítése előtt van lehetősége, vagy a böngésző „vissza” gombjának akár többszöri megnyomásával, vagy a „Mégse” gomb segítségével javíthat a már megadott adatokon. Ha mindent megfelelőnek talál, akkor a „Fizetés” gomb segítségével véglegesítheti a belépőjegy vásárlását. Erről a honlapon, illetve e-mailben kap megerősítést. Amennyiben a jegyvásárlás után észlel hibás adatot, azt haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül köteles jelezni a Szolgáltató felé.

 5. SZÁMLA

  Sikeres kártyás vásárlást követően a Felhasználó e-számlát kap az általa megadott emailcímen a Szolgáltatótól.
  Sikeres átutalás esetén Felhasználó e-számlát kap az általa megadott emailcímen a Szolgáltatótól.

 6. ELÁLLÁSI JOG
  Sikeres vásárlást követően Felhasználót a 45/2014. (II.26.) Korm. rend. 29. § (1) bek. l) és 20. § (2) bek. b) pontja szerint elállási jog nem illeti meg, a Szolgáltatónak nem áll módjában a belépőjegyet visszaváltani, kicserélni, illetve a vásárlás értékét visszatéríteni.

Utolsó frissítésidőpontja: 2021.01.30.